BONUS-FRONIUS

ZALOGUJ SIĘ W PROGRAMIE
BONUS FRONIUS
PREMIUJEMY DOBRE RELACJE
Z KLIENTAMI!

Nagradzanie za rejestrowanie

Regulamin

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BONUS FRONIUS”


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

2.       Organizatorem programu jest Fronius Polska Sp. z o.o., ul. G. Eiffel’a 8,44-109 Gliwice

3.       Program lojalnościowy skierowany jest do instalatorów produktów działu Solar Energy firmy Fronius International GmbH, a wprowadzonych na polski rynek przez Organizatora.

4.       W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5.       Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zachęcenie do rejestrowania i przedłużania gwarancji produktów firmy Fronius International GmbH.

6.       Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

7.       Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

8.       Informacja o terminie zakończenia Programu „BONUS FRONIUS” zostanie zamieszczona na stronie http://www.bonus-fronius.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

9.       W przypadku zakończenia Programu „BONUS FRONIUS” punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.


§2. DEFINICJE

1.       Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.       Instalator  – firma, która została wskazana w procesie rejestracji gwarancji produktu/ów Działu Solar Energy na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration jako firma, która dokonała instalacji tego produktu.

3.       Organizator –  firma Fronius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. G. Eiffel’a 8.

4.       Operator – firma L2 Marcin Krejza z siedzibą przy ul. Wąskiej 15 lok. 1 w Białymstoku (15-481), będąca operatorem systemu LoyaltyZen, która na podstawie umowy z Organizatorem wykonuje niektóre działania związane z prowadzeniem programu lojalnościowego.

5.       Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

6.       Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie http://www.bonus-fronius.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

7.       Uczestnik programu – Instalator, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.

8.       Katalog nagród – katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie http://www.bonus-fronius.pl

9.       Rejestracja Gwarancji – rejestracja i przedłużenie gwarancji jednego falownika lub jednego AC Combiner Box przez właściciela instalacji na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration i wskazanie w trakcie tego procesu Uczestnika jako Instalatora (tj. firmy dokonującej instalacji produktu firmy Fronius International GmbH)

§3. UCZESTNICTWO

1.       Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów u polskich dystrybutorów produktów Działu Solar Energy oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

2.       Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3.       Z chwilą wypełnia formularza online na stronie http://www.bonus-fronius.pl Instalator dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu „BONUS FRONIUS”.

4.       Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Instalatora niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.

5.       Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1.       W programie „BONUS FRONIUS” punkt nosi nazwę „godzina słońca”.

2.       Punkty przyznawane są w następujący sposób:

a.       Za poprawne zarejestrowanie się w Programie „BONUS FRONIUS” i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Uczestnik otrzymuje......... 6 punktów.

b.      Rejestracja i przedłużenie gwarancji jednego falownika lub jednego AC Combiner Box przez właściciela instalacji na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration i wskazanie w trakcie tego procesu Uczestnika jako Instalatora (tj. firmy dokonującej instalacji produktu firmy Fronius International GmbH), powoduje przyznanie Uczestnikowi.... 24 punktów.

c.       W przypadku gdy Uczestnik jest jednocześnie Partnerem Serwisowym Fronius, tj. posiada ważną i aktualną umowę FSP podpisaną z Organizatorem, Uczestnik otrzymuje za rejestrację gwarancji opisaną w pkt. b) dodatkowo 6 punktów, tj. łącznie......................... 30 punktów.

d.      Uczestnik może otrzymywać punkty za inne czynności (np. aktywne udzielanie się na Forum Instalatorów Falowników Fronius). Zasady i wysokość punktacji określona będzie w osobnym regulaminie.

3.       Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.

4.       Uczestnik otrzyma punkty za wszystkie urządzenia z przedłużoną gwarancją, o ile został wskazany jako Instalator tych urządzeń i urządzenia te zostały wprowadzone na polski rynek przez Organizatora, tj. Fronius Polska Sp. z o.o. Urządzenia pochodzące z innych oddziałów firmy Fronius (Fronius Deutchland GmbH, Fronius Austria GmbH, Fronius Czechy s.r.o., itd.), nawet jeśli zostały wprowadzone na polski rynek przez oficjalne kanały dystrybucji, nie biorą udziału w Programie „BONUS FRONIUS”.

5.       Uczestnik jednorazowo otrzyma punkty za wszystkie urządzenia z zarejestrowaną i przedłużoną gwarancją, których rejestracja nastąpiła od dnia 1.04.2015r do dnia rejestracji Uczestnika w programie, o ile spełnione są warunki z punktu 4.

6.       Rejestracja punktów odbywa się automatycznie na koncie Uczestnika.

7.       Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany zasad punktowania.

8.       Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie programu http://www.bonus-fronius.pl.


§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1.       Instalator może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej http://www.bonus-fronius.pl. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Programu http://www.bonus-fronius.pl. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na tej stronie w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.

3.       Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.

4.       Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 21 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5.       Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Organizatora wyda Uczestnikom Operator programu.

6.       Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.

7.       Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.

8.       W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

9.       Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  


§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1.       Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@bonus-fronius.pl stosowną informację.

2.       Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku ………………………………………….

§8. REKLAMACJE

3.       Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji mailowo na adres Organizatora programu kontakt@bonus-fronius.pl lub mailowo na adres Operatora programu: kontakt@loyaltyzen.com.

4.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

5.       Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.


§9. DANE OSOBOWE

1.       Instalator z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora programu.

2.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu „BONUS FRONIUS”.

3.       Uczestnik w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich. W razie niepoinformowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych Organizator nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia stąd wynikłe.

4.       Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5.       Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.       Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych Organizatora, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego (wyrażenie zgody na otrzymywania wiadomości marketingowych od Organizatora).

§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.       Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

2.       Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.


§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://www.bonus-fronius.pl

2.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3.       Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.